XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2016/2017 (Segment IA)

Informujemy, iż Agencja Nieruchomości Rolnych podpisała porozumienie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w sprawie realizacji XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2016/2017 (Segment IA).

Program Stypendiów Pomostowych kierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i spełniają łącznie następujące kryteria:

- dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów;

- są dziećmi byłych pracowników pgr, którzy byli zatrudnieni  w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl ;

- pochodzą z  rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza  1.295 zł. lub 1.480 zł. /dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r./gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

Kandydaci ubiegający się o przyznanie stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

 Aplikacja internetowa Programu Stypendiów zostanie aktywowana 1 lipca 2016 r. i będzie aktywna do 17 sierpnia 2016 r. do godz. 16-tej.

Wydrukowany, wypełniony wniosek wraz z załącznikami, wnioskodawcy przekazują do OT ANR w Szczecinie, ul. Matejki 6B, 71-615 Szczecin, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016 r.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017 Segment 1A, wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – www.stypendia-pomostowe.pl

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 10 kwietnia 2021, imieniny: Michała i Makarego

Najbliższe wydarzenie: