Co słychać w III sektorze

Nabory, nabory…

1. Termin ucieka! Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego w 2016 roku. Nabór trwa do 25 stycznia 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-inicjatyw

2.    Termin ucieka! Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury w 2016 roku. Nabór trwa do 29 stycznia 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-w-2016-roku 

3. Termin ucieka! Trwa nabór wniosków w Programie Infrastruktura i Środowisko który potrwa do 29 stycznia 2016 r. Więcej na http://www.ckps.lasy.gov.pl/aktualne-nabory#.VkA7i17ld8F

4.  Konkurs dotacji na "Wsparcie zasady partnerstwa oraz procesu koordynacji we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2014-2020". Konkurs skierowany jest do partnerów działających w Komitetach Monitorujących programów operacyjnych perspektywy 2014-202. Termin przesyłania fiszek mija 29 stycznia 2016 r. Więcej na http://www.power.gov.pl/Strony/o-programie/promocja/Wspolpraca-z-partnerami-i-mediami/Oglaszamy-konkurs-dotacji-dotyczacy-wsparcia-zasady-partnerstwa-oraz-procesu-koordynacji-we-wdrazaniu-Europejskiego-Funduszu-Spolecznego-w-Polsc 

5.  Informacja o możliwości otrzymania od Województwa Zachodniopomorskiego dotacji na realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego . Nabór trwa do 31 stycznia 2016 r. Więcej na  http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/informacja-o-mozliwosci-uzyskania-dotacji-na-zadania-publiczne-z-zakresu-ratownictwa-wodne-3

6.  Urząd Miasta Szczecin. Trwają nabory konkursowe. Szczegóły nahttp://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_11257.asp

7. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2016. Termin składania wniosków mija 15 lutego 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/zabytki-2016-nabor-wnioskow

8. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej. Termin składania wniosków upływa z dniem 8 lutego 2016 roku. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-dla-podmiotow-niepublicznych-na-wsparcie-realizacji-zadan-z-zakresu

9. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na powierzenie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej. Termin składania wniosków upływa z dniem 8 lutego 2016 roku. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-dla-podmiotow-niepublicznych-na-powierzenie-realizacji-zadan-z-zakresu

10. Konkursy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w ramach PO IŚ:2.4 PO IiŚ 2014-2020 - 5c - Edukacja społeczności obszarów chronionych oraz 5b - Budowanie potencjału i integracja. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 29.01.2016 r. do 29.04.2016 r. Więcej na http://poiis.nfosigw.gov.pl/…/ochrona-przyrody-i-edukacja-…/

11. Nabór do programu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Promocja kultury polskiej za granicą 2017 - Promesa". W etapie I wnioskodawcy, w terminie do 31 stycznia 2016, składają wnioski zawierające wstępny projekt zadania. http://mkidn.gov.pl/…/promocja-kultury-polskiej-za-granica-…

12. Konkurs dla bibliotek i bibliotekarzy. Program dotacyjny Instytut Książki Szkolenia dla bibliotekarzy 2016 ma pomóc bibliotekarzom w uzyskaniu nowych kompetencji osobistych i zawodowych. Ma także służyć podniesieniu prestiżu bibliotek publicznych i zmianie postrzegania ich funkcji przez społeczeństwo. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2016 r.  Więcej na http://www.instytutksiazki.pl/szkolenia,biblioteki.html

13. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Terminy składania wniosków, w zależności od modułu to 12 stycznia i 1 lutego 2016 r.  Szczegóły pod http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2016/

14. Ministerstwo Rozwoju ogłasza nabór wniosków w programie współpracy Interreg Polska–Saksonia 2014-2020: oś priorytetowa IV - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny. Wnioski można składać w okresie 4 stycznia - 1 marca 2016 r. Więcej nahttp://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/…/4-Wspolpraca-partne…

15. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 ogłosiło konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nabór wniosków od 1 lutego do 31 marca 2016 r. Więcej na  http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj-z-viii-osi/nabory-wnioskow

16. Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016-2018 zadania publicznego - Program Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM dotyczący poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2016 – 2018. Oferty należy składać do 2 lutego 2016 r. Więcej na https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/bezpieczenstwo-imprez/2016-rok/1733,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-latach-2016-2018-zadania-publicznego-Progr.html

17. Trwa nabór wniosków dla programu „Inicjatywy obywatelskie” organizowanego przez NFOŚiGW. Celem programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Termin naboru: od 19 października 2015 r. do 1 lutego 2016 r. Więcej informacji na: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inicjatywy-obywatelskie/

18. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Nabór trwaod 2 listopada 2015 r. do 2 lutego 2016 r. Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych. Szczegóły na http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1678754.html

19. Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych. Termin mija z końcem lutego br. więcej na http://www.archiwa.gov.pl/299-konkurs-w-ramach-zadania-publicznego-%E2%80%9Ewspieranie-dzia%C5%82a%C5%84-archiwalnych%E2%80%9D

20. Ruszył ogólnopolski konkurs grantowy w ramach Program "Równać Szanse"! Nabór do 10 marca 2016 roku, o godzinie 12:00. Więcej na http://www.rownacszanse.pl/i266

21. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło piątą już edycję Otwartego konkursu. Jeśli masz ciekawy pomysł na projekt na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich złóż swój wniosek w V edycji Otwartego konkursu. Najważniejsze jest to, aby projekt przybliżał wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz dawał możliwość pogłębiania wiedzy o historii i kulturze obu narodów. O grant może się starać praktycznie każdy, kto ma pomysł na interesującą inicjatywę! Zapraszamy!Termin składania wniosków: 15 marca  2016 r.

Więcej na http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2016.html

22.    Deutsch-Polnisches Jugendwerk - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci "Zachować pamięć". Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą. Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2016 roku, należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2016 roku. http://www.pnwm.org/dotacje/zachowac-pamiec/#content

Komisje konkursowe…

Nabór kandydatów do składu dwóch komisji opiniujących oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej . Termin mija 1 lutego 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-dla-podmiotow-niepublicznych-na-wsparcie-realizacji-zadan-z-zakresu i http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-dla-podmiotow-niepublicznych-na-powierzenie-realizacji-zadan-z-zakresu  

Spotkania informacyjne…

Ważne! W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dwóch otwartych konkursów ofert z zakresu polityki społecznej organizowane są spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w powyższych konkursach na spotkania informacyjne dotyczące przewidzianych do zlecenia zadań. Terminy: 26 stycznia (Szczecin) i 28 stycznia (Koszalin). Więcej na  http://www.rops.wzp.pl/aktualnosci/spotkania-informacyjne-dla-organizacji-pozarzadowych-w-szczecinie-i-koszalinie

Szkolenia…. planowane w najbliższym czasie ….

15.02.2016 r. w Szczecinie odbędzie się zapowiadane w grudniu kolejne szkolenie  z zakresu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dodatkowo z ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Szkolenie poprowadzi Pan Artur Gluziński. Szczegóły spotkania rozesłane będą  do 29 stycznia 2016 r. Już teraz serdecznie zapraszamy. 

26.02.2016 r. w Szczecinie odbędzie się spotkanie poświęcone  ciekawym źródłom pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową organizacji pozarządowych.   Szczegóły spotkania rozesłane będą  do 29 stycznia 2016 r. Już teraz serdecznie zapraszamy.

Luty 2016 – Szczecin/Koszalin szkolenie ze zmian w ustawie o rachunkowości. Szczegóły spotkania rozesłane będą  do 29 stycznia 2016 r. Już teraz serdecznie zapraszamy.

Inne…

Szczecin. Biura dla organizacji pozarządowych. Więcej na  http://sektor3.szczecin.pl/biura-dla-organizacji-pozarzadowych/

Harmonogramy…

1.   Punkt Kontaktowy ''Europa dla Obywateli''. Dostępne komponenty to: Pamięć europejska, Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie (w tym: Partnerstwo miast, Sieci miast, Projekty społeczeństwa obywatelskiego). Najbliższe nabory do 1 marca. Więcej na http://europadlaobywateli.pl/harmonogram/

2.  Na 2016 rok w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano 63 konkursy . Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 1 965 171 194 zł. Harmonogram dostępny jest tutaj http://www.power.gov.pl/…/Harmonogram-naboru-wnioskow-w-try…

Pomocne…

serwis fundusze: http://fundusze.ngo.pl/  - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

serwis poradnik: http://poradnik.ngo.pl/  - ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

Biblioteka Pożytku Publicznego http://www.pozytek.gov.pl/Nasze,publikacje,657.html

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 10 kwietnia 2021, imieniny: Michała i Makarego

Najbliższe wydarzenie: