Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla wójta

sesja

15 czerwca 2020r. odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Krzęcin, której tematami wiodącymi były raport o stanie Gminy i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. W związku z epidemią kornonawirusa, posiedzenie odbyło się w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

Już po raz drugi, zgodnie z nowym przepisem ustawy o samorządzie gminnym, wójt przedłożył radzie raport o stanie gminy. Obejmuje on podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady. Przyjęcie raportu rozpatrywane jest przez radę przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium.
Wprowadzeniem do debaty nad Raportem o stanie Gminy Krzęcin za 2019 rok było wystąpienie wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza, który dokonał oceny realizacji zadań samorządu gminnego w minionym roku, zwracając uwagę na najważniejsze dokonania i sukcesy. Należy zauważyć, że w 2019 r. wydatki inwestycyjne wyniosły 4.273.125 zł i stanowiły aż 21,15% ogółu wydatków gminy, a znaczna ich część została sfinansowana dotacjami ze środków unijnych - 2.627.169 zł. Tak duże zaangażowanie inwestycyjne, wymagało jednak ograniczenia wydatków bieżących, co pokazuje szczegółowo opracowany raport. W dyskusji, w której zabierali głos przewodniczący stałych komisji rady, stwierdzono, że pomimo tego, iż rok był trudny, to mamy czym się pochwalić.
Najlepszym podsumowaniem debaty były głosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Krzęcin za 2019 rok. Obie uchwały, po zapoznaniu się radnych z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zostały przyjęte jednomyślnie! Odbierając wraz z Panią Skarbnik Joanną Witkowską gratulacje od Przewodniczącego Rady Artura Konopelskiego, wójt podziękował całej radzie za zaufanie i współpracę, a wszystkim swoim współpracownikom, w tym zwłaszcza pracownikom Referatu Budżetu i Finansów Publicznych w Urzędzie Gminy oraz kierownikom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych za zaangażowanie w realizację zadań zaplanowanych w budżecie.
Tematem czerwcowej sesji były również projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości oraz w sprawie zmian budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2020-2034.

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 13 lipca 2020, imieniny: Ernesta i Małgorzaty

Najbliższe wydarzenie: