Obsługa klientów w Urzędzie Gminy Krzęcin od 23 marca br.

Drodzy Mieszkańcy!
W związku z zagrożeniem dalszego rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich Mieszkańców, zwracam się z prośbą o czasowe ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Krzęcin.
Zaleca się, aby w pierwszej kolejności kontaktować się telefonicznie w godz. 7.30-15.30 lub korespondencyjnie. Istnieje również możliwość bezpośredniego dostarczenia korespondencji poprzez jej wrzucenie do specjalnie przygotowanej w tym celu skrzynki podawczej, która znajduje się przy wejściu do budynku. Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mailowej albo platformy EPUAP.

Kasa urzędu pozostaje otwarta, w celu dokonania wpłaty interesanci są wpuszczani do urzędu gminy pojedynczo, pozostali oczekują w urzędzie, przed kratą lub przed urzędem - zalecamy jednak dokonywanie płatności drogą internetową;

W uzasadnionych przypadkach, wymagających osobistego stawiennictwa, konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie celu i terminu wizyty. Na umówioną wizytę należy przyjść, o ile nie jest to konieczne, bez osób towarzyszących. W czasie wizyty pracownicy i klienci są zobowiązani do przestrzegania rygoru sanitarnego, tj. zachowania odpowiedniego odstępu, zakrywania ust i nosa oraz dezynfekowania rąk.

W celu załatwienia pilnych spraw proszę kontaktować się następująco:

•    Tel. (+48) 95 765 52 13
•    e-mail: urzad@krzecin.pl
•    ePUAP: /e10pyb58qu/skrytka

Wójt Gminy Krzęcin
Bogdan Wójt Brzustowicz


Podstawa prawna: art.33 ust.1-3 i 5 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm.),art. 7pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz.1282) oraz §21, §22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.z2021r.poz.367ze zm.)