XV Sesja Rady Gminy

sesja

W dniu 17 grudnia 2020 r., przy zachowaniu rygoru niezbędnych środków ostrożności, miała miejsce XV Sesja Rady Gminy Krzęcin, która w związku z sytuacją epidemiologiczną odbyła się w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Krzęcinie.

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez wójta Bogdana Brzustowicza sprawozdaniem z prac w okresie międzysesyjnym Radni podjęli uchwały dot. m.in. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzęcin na rok 2021 i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
Przyjęto 4 uchwały dot. budżetu gminy. Najważniejszą z nich była uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2021. Projekt ten określa dochody Gminy Krzęcin na poziomie 19.555.183,04 zł, w tym dochody bieżące w wys. 18.714.386,90 zł i dochody majątkowe 840.796,14 zł.
Wydatki gminy ustalono na poziomie 19.425.183,04 zł, w tym wydatki bieżące 17.892.474,33 zł i wydatki majątkowe 1.532.708,71 zł. Na zaplanowane wydatki majątkowe (inwestycyjne) składają się m.in.: 1). ostatni etap budowy ścieżki spacerowo-rowerowej w Krzęcinie – 668.058,68 zł ; 2). przebudowa i modernizacja ciągów chodnikowych w Kaszewie – 100.000 zł; 3). zakup ciągnika dla Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie – 150.000 zł; 4). wymiana instalacji grzewczej w Wiejskim Domu Kultury w Chłopowie – 50.000 zł; 5). wykonanie dokumentacji na przebudowę i remont chodników w Przybysławiu, na budowę chodników w Żeńsku, modernizację drogi Grzywacz-Prokolno, aktualizację dokumentacji na budowę chodników w Chłopowie – 150.000 zł.
W budżecie wyodrębnia się rezerwy: ogólną w kwocie 40.000 zł i celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000 zł.
W 2021 r. kontynuowana będzie realizacja dwóch dużych projektów unijnych nieinwestycyjnych:  „Nowoczesna szkoła – kompetentny uczeń”, realizowanego w Szkole Podstawowej w Krzęcinie w latach 2017-2021 i „Niesamodzielni w Gminie Krzęcin”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie.
Prognozowany wynik budżetu w 2021 roku wyniesie 130.000,00 zł i będzie stanowić nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (spłata pożyczek do WFOŚiGW). W budżecie gminy na 2021 rok nie planuje się przychodów (zaciągania innych zobowiązań w formie kredytu), natomiast rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł.
Pod koniec obrad Wójt Gminy Krzęcin wraz z Przewodniczącym Rady Gminy życzyli wszystkim, aby zbliżające się Święta, pomimo trudnego dla nas czasu, były rodzinne, pełne radości i domowego ciepła.