XIX Sesja Rady Gminy Krzęcin

Uprzejmie zawiadamiam, że XIX Sesja Rady Gminy Krzęcin VIII kadencji odbędzie się dnia 17 czerwca 2021 r. (czwartek), o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Krzęcinie, budynek sali gimnastycznej, przy ul. Pogodnej 4.

 

 

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności rady do podejmowania uchwał.
2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie o stanie bezpieczeństwa gminy Krzęcin w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie za 2020 rok.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Krzęcin za rok 2020.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2020.
9. Raport o stanie gminy Krzęcin za 2020 rok.
10. Debata nad raportem o stanie gminy Krzęcin za 2020 rok.
11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzęcin.
12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2020 rok.
13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzęcin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzęcin w latach 2021-2025.
15. Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
16. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok.
17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2021-2034.
18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
19. Wnioski i zapytania sołtysów.
20. Informacje Przewodniczącego Rady.
21. Zamknięcie obrad.            

 

Z poważaniem

                         PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                                             Artur Konopelski