SZANOWNI MIESZKAŃCY

zdSzanowni Mieszkańcy!

Przypominamy, że do 5 stycznia 2020r. należało złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z wzorem określonym uchwałą Rady Gminy Krzęcin z dnia 14 listopada 2019 r.

Prosimy o niezwłoczne złożenie deklaracji, tak aby możliwe było prawidłowe ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami, bez narażania się na sankcje ze względu na niewywiązanie się z ciążącego obowiązku.

Deklarację można pobrać ze strony internetowej: https://www.krzecin.pl/aktualnosci/pokaz/1282_wzor_deklaracji, lub otrzymać w miejscu złożenia deklaracji.

Deklarację składamy w Zespole Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, (ul. Tylna 7, wejście od strony podwórza Urzędu Gminy) w dniach pracy urzędu, w godzinach 7.30-15.30

Przypominamy również, że: „w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody”.

Ostateczny termin złożenia nowych deklaracji upływa z dniem 24 stycznia 2020r.

 

 Krzęcin, 16 stycznia 2020r.                                                          Wójt Gminy Krzęcin