IX Sesja Rady Gminy Krzęcin VIII Kadencji

W dniach 7 i 14 listopada 2019 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Krzęcin odbyła się IX Sesja Rady Gminy Krzęcin. Poruszane na sesji sprawy i podejmowane uchwały koncentrowały się na gospodarce odpadami, konieczności opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na zmianach w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej związanych z II etapem restrukturyzacji zadłużenia i emisją obligacji.

Radni przyjęli także Roczny Pogram Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.