Wnioski do projektu budżetu na 2018 rok

Pragnę poinformować, że działając na podstawie paragrafu 1 Uchwały Nr XXIII/177/2017 Rady Gminy Krzęcin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krzęcin będą przyjmowane wnioski do projektu budżetu na 2018 rok. Można je składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin.
Prawidłowo złożony wniosek, o którym mowa wyżej, powinien zawierać krótki opis zadania, wraz z jego tytułem, zakresem i miejscem realizacji, szacunkowym kosztem oraz uzasadnieniem, z którego wynikać będzie celowość zaplanowania środków na ten cel w 2018r. 

Przypominam również o terminach składania wniosków na 2018r, wynikających z w/w uchwały:
1.    Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, jednostki pomocnicze gminy, referaty i stanowiska samodzielne urzędu gminy opracowują i przedkładają Skarbnikowi wnioski do budżetu oraz projekty planów finansowych dochodów i wydatków wraz z objaśnieniami (w szczegółowości: dział, rozdział i paragraf - według wzorów ustalonych przez Wójta w zarządzeniu), w terminie do 30 września 2017r., 
2.    Jednostki posiadające osobowość prawną, dla których Gmina jest organem założycielskim, wnioski do budżetu na nadchodzący rok składają Skarbnikowi, w terminie do 30 września 2017r.,
3.    Radni, sołectwa i organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia i mieszkańcy przedkładają Skarbnikowi wnioski do budżetu, w terminie do 15 września 2017r.,
4.    Wnioski o dotacje z budżetu Gminy dotyczące zadań w zakresie:
•    ochrony zabytków,
•    pomocy publicznej i wolontariatu,
•    szkół i przedszkoli niepublicznych, 
składa się w trybie i terminach określonych w odrębnych przepisach.
W związku z tym, że w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki, sołectwa składają także swoje propozycje jego wykorzystania zgodnie z Zarządzeniem Nr 55 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Procedur ustalania i wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Krzęcin do dnia 30 września 2017 r.
 

Wójt Gminy Krzęcin

Bogdan Wojciech Brzustowicz

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest piątek 22 czerwca 2018, imieniny: Pauliny i Flawiusza

Wydarzenie dnia:

FESTIWAL LATA NAD MAŁĄ INĄ