Co słychać w III sektorze?

1. Termin ucieka – jeszcze dzisiaj!„Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016”. Oferty należy składać do 15 stycznia 2016 r.  Więcej na http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1888187.html

2. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Terminy składania wniosków, w zależności od modułu to12 stycznia i 1 lutego 2016 r. Szczegóły pod http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2016/

3. Ministerstwo Rozwoju ogłasza nabór wniosków w programie współpracy Interreg Polska–Saksonia 2014-2020: oś priorytetowa IV - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny. Wnioski można składać w okresie 4 stycznia - 1 marca 2016 r.Więcej na http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/…/4-Wspolpraca-partne…

4. Urząd Miasta Szczecin. Trwają nabory konkursowe. Szczegóły na http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_11257.asp

5. Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego w 2016 roku. Nabór trwa do 25 stycznia 2016 r. Więcej na  http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-inicjatyw

6. Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury w 2016 roku. Nabór trwa do 29 stycznia 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-w-2016-roku 

7. Trwa nabór wniosków w Programie Infrastruktura i Środowisko który potrwa do 29 stycznia 2016 r.Więcej na http://www.ckps.lasy.gov.pl/aktualne-nabory#.VkA7i17ld8F

8. Konkursy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w ramach PO IŚ:2.4 PO IiŚ 2014-2020 - 5c - Edukacja społeczności obszarów chronionych oraz 5b - Budowanie potencjału i integracja. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 29.01.2016 r. do 29.04.2016 r. Więcej nahttp://poiis.nfosigw.gov.pl/…/ochrona-przyrody-i-edukacja-…/

9. Informacja o możliwości otrzymania od Województwa Zachodniopomorskiego dotacji na realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego . Nabór trwa do 31 stycznia 2016 r. Więcej na  http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/informacja-o-mozliwosci-uzyskania-dotacji-na-zadania-publiczne-z-zakresu-ratownictwa-wodne-3

10. Nabór do programu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Promocja kultury polskiej za granicą 2017 - Promesa". W etapie I wnioskodawcy, w terminie do 31 stycznia 2016, składają wnioski zawierające wstępny projekt zadania.
http://mkidn.gov.pl/…/promocja-kultury-polskiej-za-granica-…

11. Konkurs dla bibliotek i bibliotekarzy. Program dotacyjny Instytut Książki Szkolenia dla bibliotekarzy 2016 ma pomóc bibliotekarzom w uzyskaniu nowych kompetencji osobistych i zawodowych. Ma także służyć podniesieniu prestiżu bibliotek publicznych i zmianie postrzegania ich funkcji przez społeczeństwo. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2016 r. Więcej na http://www.instytutksiazki.pl/szkolenia,biblioteki.html

12. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 ogłosiło konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nabór wniosków od 1 lutego do 31 marca 2016 r. Więcej na http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj-z-viii-osi/nabory-wnioskow

13. Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016-2018 zadania publicznego - Program Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM dotyczący poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2016 – 2018. Oferty należy składać do 2 lutego 2016 r. Więcej na https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/bezpieczenstwo-imprez/2016-rok/1733,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-latach-2016-2018-zadania-publicznego-Progr.html

14. Trwa nabór wniosków dla programu „Inicjatywy obywatelskie” organizowanego przez NFOŚiGW. Celem programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Termin naboru: od 19 października 2015 r. do 1 lutego 2016 r. Więcej informacji na: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inicjatywy-obywatelskie/

15. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Nabór trwa od 2 listopada 2015 r. do 2 lutego 2016 r. Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych. Szczegóły na http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1678754.html

16. Ruszył ogólnopolski konkurs grantowy w ramach Program "Równać Szanse"! Nabór do 10 marca 2016 roku, o godzinie 12:00. Więcej na http://www.rownacszanse.pl/i266

17. Deutsch-Polnisches Jugendwerk - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci "Zachować pamięć". Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą. Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2016 roku, należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2016 roku.
http://www.pnwm.org/dotacje/zachowac-pamiec/#content

 

Komisje konkursowe…

1. Nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Termin mija 20 stycznia 2016 r.Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-inicjatyw

2. Nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w 2016 r. Termin mija 21 stycznia 2016 r.Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-w-2016-roku

 

Harmonogramy…

1. Punkt Kontaktowy ''Europa dla Obywateli''. Dostępne komponenty to: Pamięć europejska, Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie (w tym: Partnerstwo miast, Sieci miast, Projekty społeczeństwa obywatelskiego). Najbliższe nabory do 1 marca. Więcej na http://europadlaobywateli.pl/harmonogram/

2. Na 2016 rok w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano 63 konkursy . Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 1 965 171 194 zł. Harmonogram dostępny jest tutaj http://www.power.gov.pl/…/Harmonogram-naboru-wnioskow-w-try…

 

Pomocne…

serwis funduszehttp://fundusze.ngo.pl/  - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

serwis poradnikhttp://poradnik.ngo.pl/  - ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

Biblioteka Pożytku Publicznegohttp://www.pozytek.gov.pl/Nasze,publikacje,657.html Znajdą tam Państwo m.in. poradnik, jak napisać wniosek do FIO.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 10 kwietnia 2021, imieniny: Michała i Makarego

Najbliższe wydarzenie: