XIV Sesja Rady Gminy Krzęcin

Uprzejmie informuję, iż XIV Sesja Rady Gminy Krzęcin VIII kadencji odbędzie się w dniu 22 września 2020 r. (wtorek), o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin przy ul. Tylnej 7, w Sali Narad (parter budynku).

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności rady do podejmowania uchwał.
2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie o stanie bezpieczeństwa gminy Krzęcin w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku.
7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Krzęcin w 2019 roku.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2019.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Krzęcin za rok szkolny 2019/2020.
10. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie za rok 2019.
11. Sprawozdanie opisowe budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy za rok 2019.
12. Sprawozdanie z realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.
13. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie za rok 2019.
14. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w gminie Krzęcin za rok 2019.
15. Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Krzęcin za rok 2019.
16. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć.
17. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2020-2034 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.
19. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2020 rok.
20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2020-2034.
21. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
22. Wnioski i zapytania sołtysów.
23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania sołtysów.
24. Informacje Przewodniczącego Rady.
25. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
                         PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                                             Artur Konopelski

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 30 września 2020, imieniny: Zofii i Hieronima

Najbliższe wydarzenie: