XII Sesja Rady Gminy Krzęcin

herbInformuję, że na wniosek Wójta Gminy Krzęcin, na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dna 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz § 17 pkt 1  Statutu Gminy Krzęcin ( Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 roku Nr 113, poz. 1926 i 1927 ze zm.) zwołuję posiedzenie nadzwyczajnej XII Sesji Rady Gminy Krzęcin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek), o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Krzęcinie, budynek sali gimnastycznej, ul. Pogodna 4.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności rady do podejmowania uchwał.
2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska w Krzęcinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2020”.
5. Projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu w Gminie Krzęcin odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krzęcin Nr X/100/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2020 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2020- 2034.
10. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

                         PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                                             Artur Konopelski

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest czwartek 28 maja 2020, imieniny: Augustyna i Jaromira

Najbliższe wydarzenie: