Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KRZĘCIN W ROKU 2020.

Wójt Gminy Krzęcin na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zaprasza do zgłaszania się osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej, do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzęcin w roku 2020.

1.    Ogłoszenie dotyczy naboru kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej w zakresie oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzęcin w roku 2020.
2.    Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji, jej członkom, nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

3.    Zgłoszenia będą honorowane na czas udzielonego pełnomocnictwa do reprezentacji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. (istnieje możliwość cofnięcia rekomendacji).
4.    Wymagania stawiane kandydatom:
     W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
-    nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w danym konkursie;
-    nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
-    mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie składania ofert o dotacje lub realizacji projektów;
-    reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.
5.    Zgłoszenia należy składać na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
6.    Zgłoszenia przyjmuje pracownik Urzędu Gminy w Krzęcinie zatrudniony na stanowisku ds. promocji, współpracy zagranicznej i krajowej, kultury, sportu, zdrowia oraz koordynowania współpracy z organizacjami pozarządowymi, e-mail: krzecinpromocja@gmail.com lub listownie na adres Urząd Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin, nr tel. 95 765 52 13, do dnia 24 lutego 2020 r. godz. 15.30

Spośród złożonych ofert Wójt Gminy Krzęcin dokona wyboru dwóch przedstawicieli do Komisji.
Wybrany członek Komisji zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie najpóźniej do dnia 25 lutego 2020 r. godz. 15.30.
Ponadto informacja ta zostanie umieszczona na www.krzecin.pl (w zakładce „Aktualności ORGANIZACJE POZARZĄDOWE" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt ze stanowiskiem ds. promocji, współpracy zagranicznej i krajowej, kultury, sportu, zdrowia oraz koordynowania współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 95 765 52 13.

link

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 14 kwietnia 2021, imieniny: Justyny i Waleriana

Najbliższe wydarzenie: