Pechowa inwestycja

O problemach z rozliczeniem inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzęcin, realizowanej w końcówce poprzedniej kadencji (w latach 2013-2014), wiadomo już od dłuższego czasu. Przypomnijmy, że w ramach tej inwestycji powstała sieć przesyłowa ciśnieniowa o długości łącznej 2.166 m oraz sieć grawitacyjna o długości łącznej 3.453 m, wybudowano 9 przepompowni, 21 studzienek oraz 109 studzienek kanalizacyjno przyłączeniowych. Inwestycja dofinansowana została ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Całkowity koszt to kwota 2.626.802 zł, a wysokość dofinansowania 1.382.045 zł.Sprawa ta odżyła na nowo w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy. Został on ogłoszony 26 maja 2015 r., wkrótce po rozprawie, która miała miejsce 12 maja tr. Pozew o zapłatę przeciwko Gminie Krzęcin oraz głównemu wykonawcy, tj. Przedsiębiorstwu Inżynieryjno-Budowlanemu „SEWEKO“, złożyła spółka „ECOL-UNICON“ z siedzibą w Gdańsku. Spółka ta została uznana przez Gminę Krzęcin reprezentowaną przez wójta Krzysztofa Żuchowskiego, w piśmie z dnia 24 stycznia 2014 r., jako podwykonwca usługi budowlano-montażowej polegającej na zamontowaniu 8 sztuk pompowni ścieków EPS. W ślad za tą zgodą, 29 stycznia tego samego roku, „SEWEKO“ Spółka z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim zawarła umowę z wspomnianym wyżej podwykonawcą, ale nie zawiadomiła o tym inwestora. W efekcie, spółka „ECOL-UNICOM“ dostarczyła zgodnie z umową elementy pompowni oraz dokonała ich montażu i uruchomienia, ale nie otrzymała od gminy stosownego wynagrodzenia. Poinformowała o tym w piśmie z 4 lipca 2014 r. wzywając tym samym gminę do zapłaty. Z kolei Gmina Krzęcin, w piśmie z 14 sierpnia 2014 r., odmówiła zapłaty wskazując, że rozliczenie się z podwykonawcą leży po stronie przedsiębiorstwa „SEWEKO“, a więc głównego wykonawcy, który otrzymał całość należnego wynagrodzenia z pominięciem podwykonawcy, gdyż nie dostarczono gminie umowy. Po rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy w Gdańsku zasądził od pozwanego, tj. Gminy Krzęcin, na rzecz podwykonawcy „ECOL-UNICON“, kwotę 352.489,71 zł wraz z ustawowymi odsetkami (liczonymi od 4 września 2014 r. do dnia zapłaty), kwotę 17.625 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz kwotę 3.617 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Na dzień 2 lipca 2015 r. należna przez Gminę Krzęcin kwota wynosi łącznie 402.249,58 zł.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 25 maja 2020, imieniny: Urbana i Grzegorza

Najbliższe wydarzenie: